top of page
伸縮面紙盒(from udesign)
伸縮面紙盒3(from udesign)
伸縮面紙盒2(from udesign)

伸縮面紙盒 / Flexible Tissue Box

GeckoDesign

抽取式面紙抽到一半後,總是變得很難抽取甚至滑入面紙盒中,利用地心引力與分段式層疊的原理來設計,當面紙用量逐漸減少時,伸縮式面紙盒會自動慢慢縮短,靠著盒身重量持續下壓面紙,讓面紙從第一張到最後一張都很好抽。此外,也可輕鬆經由面紙盒高度預知面紙的剩餘數量。

Spec

材質 / Materia l: 可回收樹脂 / Recyclable ABS

尺寸 / Size : 26.5 (L) x 15 (W) x 6 (H) cm

重量 / Weight : 350 g

599 TWD

bottom of page